COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κυριακή 12 Απριλίου 2020

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ….


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
11.4.2020

1.Τώρα βασανίζουν τὴν φαιά των οὐσία, ὄχι μόνον οἱ ἀδαεῖς κυβερνῆτες ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι συνοδικοὶ τοῦ Μακαριωτάτου μας, πῶς νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα!!!!.....

2.Χιλιάδες ἄνθρωποι παραγγέλνουν βρώματα (ἐδέσματα) καὶ πώματα διὰ νὰ ἱκανοποιοῦν τὴν γαστέρα (κοιλιά) καὶ τὸ ὑπογάστριο!!!
....

Γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα γιὰ ὅλους αὐτoὺς τοὺς πανεπιστήμονες καὶ τοὺς ὀλιγογράμματους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι νοσταλγοῦν καὶ λαχταροῦν πότε θὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας νὰ καταλύσουν τὸ Ἄχραντον Σῶμα καὶ τὸ Πανάγιον Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπουν οὔτε νὰ μεταλάβουν;;;;;;….

3. Οὔτε νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς Δημάρχους νὰ μεταφέρουν στοὺς ἀνθρώπους τοῦ δήμου των τὸ Ἅγιον Φῶς ἀπὸ πολυκατοικία σὲ πολυκατοικία διὰ νὰ τὸ πάρῃ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, ἀφοῦ δὲν u]a τὸ λάβουν ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ὅταν ὀλίγον πρὸ τῆς12ης  ὥρα ἀνοίγουν τὴν  Ὡραία Πύλιν καὶ ψάλλουν τὸ χαρμόσυνο γεγονός : «Δεῦτε λάβετε Φῶς...»!!!!!!....
4.Ὁποία ἀνηθικότης καὶ ἀντιχριστιανικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων!!!!!.....
Νὰ μὴ ἐπιτρέπεται στοὺς εὐλαβεῖς Μητροπολίτες καὶ κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ στὸ χριστεπώνυμα πλήρωμα νὰ τηροῦν μὲν τὰ μέτρα ἀλλὰ νὰ μεταρσιοῦνται μὲ τὴν πιστὴν τέλεσιν τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων των!!!!!....

5. Εἰς τὸν κάθε Ἱερὸν Ναὸν ὀφείλουν οἱ συμμετέχοντες νὰ ἀνακαλοῦν εἰς τὴν τάξιν αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μέν «φόβον Θεοῦ» ἀλλ’οὐ κατ’ἐπίγνωσιν καὶ νὰ τοὺς τιθασεύουν, ἄν δὲν συμμορφώνονται!!!!....

Καὶ ἄν μερικοὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι «ἀγύριγα κεφάλια», κάποια «παρτσακλά» ποὺ ἀνὠμαλα χοροπηδᾶν (καὶ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες ξεφτυλίζουν τὶς ἰδέες, τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ σύμβολα καὶ χειροκρατοῦν αὐτὰ τά «παρτσακλά»), τότε νὰ τοὺς παραδίδουν στὴν Ἀστυνομία καὶ νὰ τοὺς ἐκβάλουν ἔξω!!!!.....

6. Ἄν δὲν πάρουν διαφορετικὰ τὸ Ἅγιο Φῶς, τότε θὰ ὑποχρεωθοῦν οἱ πιστοὶ  νὰ στήνωνται ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ἢ στὶς διασταυρώσεις μεγάλων ὁδῶν, μήπως δοῦν  κανένα αὐτοκίνητο ποὺ νὰ ἔχῃ τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ ἐκλιπαροῦν νὰ τοὺς μεταδώσῃ τὸ Ἅγιον Φῶς, μὲ κίνδυνο νὰ παρασυρθῇ καὶ καμιὰ γριούλα ἀπὸ διερχόμενο αὐτοκίνητο (ἑνὸς κακοῦ δοθέντος,  μύρια κακὰ  ἕπονται)!!!....

7. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ αὐτοὶ ποὺ κάθε χρόνον δὲν μποροῦν νὰ συγκρατηθοῦν καὶ τρέχουν μετὰ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη νὰ φᾶνε τὴν μαγειρίτσα των καὶ ὅλα τὰ ἄλλα λουκούλλεια γεύματα, λὲς καὶ εἶχαν νὰ φᾶνε ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν μας Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἐφαρμοζομένου τοῦ ψαλμικοῦ : «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν»!!!!!...
Ἂχ τί ἐγκληματίες εἶναι οἱ πνευματικοί μας ταγοὶ. Ὄχι μόνο σταυροφορία ἀφυπνίσεως διὰ τῆς κατηχήσεως δὲν κάνουν ἀλλὰ ἀπεναντίας συμμαχοῦν μὲ τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας καὶ ὑπερθεματίζουν!!!....

8.Μὲ κάθε ἐπιφύλαξι παραθέτουμε   τὸ  ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον Video :

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ
ποὺ αὐτὲς τὶς μέρες κυκλοφορεῖ στὶς διάφορες ἱστοσελίδες, facebook, twitter, κ.λπ. καὶ διέσυρον, δυστυχῶς, ἀφαντάστως τὴν ἐσχάτη φήμη τοῦ Μακαριωτάτου μας δηλαδὴ ὅλης τῆς πνευματικῆς τροφοῦ μας, τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας!!!!!......

9.Ἂν δὲν εἶναι ἀλήθεια αὐτά, γιατί ὁ Μακαριώτατός μας δὲν ἀπομακρύνει τούς «κολλητούς του» ποὺ τὸν ἔχουν δέσμιο γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται περαιτέρω τὴν ὅλη κατάστασιν;;;;;…..

Ἐὰν ὅλα αὐτὰ ἔχουν δόσεις ἀληθείας, γιατί τὸ προσωπικό του περιβάλλον καὶ ὁ ὁμοϊδεᾶται του δὲν τοῦ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου νὰ ἀποσυρθεῖ σὲ κάποιο ταπεινὸ κελάκι ἰσογείου ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει καὶ κτηρίου ποὺ διαθέτει καὶ ἀναβατόρια, διὰ νὰ κλαίει διὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὅλων μας, μήπως εἰλικρινὰ δάκρυα μετανοίας σώσουν αὐτὸν καὶ ὅλους μας, ὅπως ὁ Θεὸς ἔσωσεν τὴν Νινευὴ, ὅπου ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι  μέχρι κὰ τὰ ζῷα των ἔκαναν τὴν σωτήρια νηστείαν καὶ μετάνοιαν καὶ ἔτσι ἐσώθη ἡ Νινευὴ ἄνω τῶν 150.000 ψυχῶν;;;;;….

10. Πιέζουν καὶ τὸν ἅγιο Πατρῶν  νά «κουκουλωθῇ» καὶ τὸ ἀνουσιούργημα, ποὺ ἐγένετο εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα Προσφυγικῶν ἔξω ἀπὸ τὴν Πάτρα πρὸς Ἠλεία, νὰ διακοπῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία, εἰς χῶρον ὅπου θὰ ἠδύναντο νὰ χωρέσουν δεκαπλάσιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ καὶ μάλιστα μὲ αὐστηροτάτη  τήρησιν τῶν μέτρων ἀσφαλείας, ἀποστάσεων 2 μέτρων (καὶ ὅλοι ἔχουν τὶς ἀποδείξεις τῶν 150 εὐρὼ προστίμου εἰς χεῖρας των). Τὴν αὐστηρότητα αὐτὴν ἐμεῖς τὴν ὑπερθεματίζουμε ἀπολύτως. Τονίζομε πάλι ὅτι κακομαθημένοι καὶ ἀτίθασοι, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες ἐναντίον τῆς πανδημίας, πρέπει νὰ ἀποβάλωνται ἄμεσα ἀπὸ τοὺς ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως τοῦ Ναοῦ!!!!....

11. Κατατρέχουν καὶ τὸν εὐλαβῆ και ταπεινὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, Ψυχίατρον καὶ Διδάκτορα Θεολογίας, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Στυλιανὸ Καρπαθίου - πατέρα ἑπτά (7) τέκνων- , ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε εὶς τὸν Ἱ.Ναὸ Προφήτη Ἠλία Ἠλιουπόλεως, μετὰ περίπου 20 ἀτόμων (ἱεροψαλτῶν, ἐκκλησιαστικῶν συμβούλων, νεωκόρων, μερικῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν τὴν θύρα τοῦ Ναοῦ γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν Θεία Λειτουργία καὶ νὰ μεταλάβουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ὅταν ἦρθε ἡ Αστυνομία , οἱ ἀστυνομικοί μας ἔχοντες ρίζες Ὀρθοδόξου ἀνατροφῆς ἐπροτίμησαν τελικῶς νὰ ἀναχωρήσουν ἄπρακτοι!!!....

12.Τοὺς ἀναλυτικοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἀντιτίθεται ὁ ἡρωικὸς καὶ εὐλαβὴς π. Παῦλος Καλλίκας, ἐφημέριος Ἐνορίας Ποταμοῦ Κυθήρων εἰς τὸ κλείσιμο τῶν Nαῶν ἴδ. εἰς : 

13.Ἱερέας ἀπὸ χωρίον τῆς Εὐβοίας κατατρέχεται ἀπὸ μιαρὰ ἀριστερὰ πρόσωπα διότι ἐκεῖ μετέλαβε πιστούς Συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Δίρφυων - Μεσσαπίων Εὐβοίας!!!!!....

Αὐτὸς χρῄζει ἰδιαιτέρας φροντίδος διότι ἀμφιβάλλουμε ἂν θελήσει νὰ τολμήσει τὸ παραμικρὸ ὁ Μητροπολίτης του νὰ τὸν προστατεύσῃ!!!!!.....

14. Ὅσοι γνωρίζουμε παρόμοιες περιπτώσεις, ὀφείλομε νὰ τοὺς συμπαραστεκόμεθα μἐ ὅλα τὰ νόμιμα μέσα!!!!!.....

Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὀφείλομε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπικροτῶμε καὶ νὰ συμπαραστεκόμεθα σὲ τέτοιους θαρραλέους καὶ φωτισμένους  κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος.
Πρέπει πάντοτε νὰ συμπαραστεκόμεθα σὲ τέτοιους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ μὴ παρουσιάζωνται οἱ τραγικὲς αὐτὲς παραστάσεις μονόπλευρες ἀπὸ ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ποὺ διασύρουν καὶ δυσφημοῦν ἀνθρώπους καὶ τὴν Ἐκκλησία!!!!......
Καὶ βέβαια ἐπιβάλλεται πάντοτε νὰ λαμβάνωνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα καὶ νὰ διαφωτίζωνται πλήρως οἱ πιστοί!!!!!......

15. Εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἀπαγορεύεται καὶ τὸ κτύπημα καμπανῶν, νὰ ἀπαγορεύωνται τὰ μεγάφωνα ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναοὺς καὶ ἀντὶ νὰ ἀνοίγουν τὰ καταστήματα μετὰ τὴν 12ην ὥρα τῆς Μεγάλης  Παρασκευῆς νὰ ἀνοίξουν ἐφέτος ἀπὸ τῆς 7.00 τὸ πρωί,   δηλαδὴ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸ λαὸν καὶ διὰ τὸν κορεσμὸν τῆς κοιλίας καὶ τοῦ ὑπογαστρίου!!!!!.....

16. Ὁ λαλίστατος πρώην Πρωθυπουργὸς καὶ δεινότατος χειριστὴς τοῦ λόγου, Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του – συντρόφια του τολμοῦν νὰ μιμοῦνται τὸν Gebel, γιὰ νὰ ὑφίστανται οἱ Ἕλληνες τοιαύτην πλύσιν ἐγκεφάλου,  οὕτως ὥστε, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ αὐτὲς τὶς τρισάθλιες συμπεριφορές, νὰ γίνωνται οἱ Ἕλληνες βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα καὶ νὰ ἀναφωνοῦν ὅτι δῆθεν πετᾶ ὁ γάϊδαρος!!!!!...:
(ἰδίως μετὰ τὸ 8:34 λεπτό).

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210-3254321


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.