COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

                                                                                                                                    9.12.2020

 Μετὰ τὴν τεράστια ἀπήχησιν ποὺ εἶχαν τὰ προηγούμενα δέκα σχετικὰ ἄρθρα μας, σήμερα εἰς τὴν ἑνδεκάτη συνέχεια τῆς ἐξιστορήσεως τοῦ Τάματος, παρουσιάζομε τὰ θερμότατα ἔγγραφα τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδον κατὰ τὴν διάρκεια Φεβρουάριος ἕως Μάρτιος 2011 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ.

 

Μὲ βαθειὰ συγκίνησιν ἐνθυμούμεθα τὴν ἐπιμονὴν τῶν ἐν λόγῳ Ἀρχιερέων πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὶς κοινοποιήσεις πρὸς ἐμᾶς, οἱ ὁποῖες συνοδεύοντο μὲ ἐμψυχωτικὰ τηλεφωνήματα καὶ παρηγορητικὰ λόγια, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ φωτισθῇ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ δώσῃ τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν προσπάθεια μας.

 

Ἡ προσπάθεια μας αὐτὴ δὲν ἦταν δική μας ἐπιθυμία ἀλλὰ κραυγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ μᾶς συνόδευε στὶς πολυπληθέστατες ἐκδηλώσεις μας ποὺ τὴν ἀποδέχονται καὶ οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν τοὺς 60.000 παραλῆπτες τῆς δωρεὰν διανομῆς τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΡΥΪΝ/ΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Κ.Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

1.2.2011

Ἀπὸ τὴν ἡρωϊκὴ ἀκριτική του Μητρόπολιν ὁ Σεβασμιώτατος κ. κ. Ἀνδρέας ἐπεσήμανε καὶ ἐτόνισε εἰς ὀλίγες γραμμὲς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος.

 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΚΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

2.2.2011

Θερμότατος ὑποστηρικτὴς τοῦ Τάματος ὁ ἀείμνηστος κυρὸς Σεραφείμ, ἀπαιτοῦσε  ἀπευθυνόμενος εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. Ἱερώνυμον:

«…Νομίζομε ὅτι ἡ ΔΙΣ καὶ ὑμεῖς προσωπικῶς πρέπει νὰ ἀσχοληθῆτε μὲ τὸ θέμα καὶ νὰ ἐρευνηθοῦν οἱ δυνατότητες, ἐὰν εἶναι πραγματοποιήσιμος ἡ πρότασις τοῦ δωρητοῦ…, ἐὰν τελικῶς ὑλοποιηθῆ ἡ πρότασις, πιστεύομε θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας…»

(πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ὁ ἁρμόδιος Συνοδικός, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, μὲ ἀρίστη κατάρτησιν εἰς τὰ Θεολογικὰ καὶ Νομικά, μὲ τὸ ὑπ’ἀρ. 621/26.5.2021 ἔγγραφόν του πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁμοίως θετικῶς ἀπεφάνθη.

Ὅμως δὲν ἀρκοῦσε τοῦτο εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ ζητοῦσε διαθήκην (ἴδ.  https://www.youtube.com/watch?v=BlHs-MA-Wos.)

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Κ.Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

3.2.2011

Ὁ πραγματικὰ ταπεινός, εὐλαβής, εὐσυνείδητος καὶ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κ. κ. Σεραφεὶμ εἰς δύο σελίδες μεταφέρει, λίαν ἀνάγλυφα, ὁλόκληρον τὴν ἀλήθειαν τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας, καὶ ἐπὶ πλέον τοὺς ἀτέρμονες ἀγῶνες τῶν φορέων μας διὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτὴ ἡ πραγματοποίησις.

 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Κ. ΚΟΣΜΑΣ

8.2.2011

Καὶ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς Μητροπολίτου Αἱτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμά εἰς οὐδὲν ὑστεροῦν πατριωτισμοῦ καὶ θείας ἐμπνεύσεως  ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΛΩΝ

ΚΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

10.2.2011

Ὁ ἀείμνηστος κυρὸς Κύριλλος διακρινόμενος καὶ διὰ τὰ θερμὰ ἱεραποστολικά του αἰσθήματα, δὲν παρέλειψε νὰ εἶναι καὶ ἔνθερμος ὑποστηριστὴς τοῦ Τάματος, καὶ μάλιστα βασιζόμενος εἰς ἐμπεριστατωμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα.

 

.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ ΚΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

18.2.2011

Ὁ ἀείμνηστος κυρὸς Παῦλος ὑπῆρξε πραγματικὸς φίλος τοῦ Τάματος. Ἦτο ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος τὰ μεσάνυκτα τῆς 8.6.2012 μᾶς ἐτηλεφώνησε ὅτι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὴν ἱστορικὴν ἀπόφασιν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος, ἡ ὁποία ἀπόφασις ὅμως, δυστυχῶς, σχεδὸν ἀμέσως παρεπέμφθη «στὶς ἑλληνικὲς καλένδες».

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κ.Κ. ΙΑΚΩΒΟΣ

28.2.2011

Ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Μυτιλήνη πολλὲς φορὲς ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατόν μας ἔνθερμες ὑποστηρικτικὲς ἐπιστολὲς ὑπὲρ τοῦ Τάματος.

 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ Κ.Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

24.3.2011

Μὲ ἐμπεριστατωμένα ἔγγραφα καὶ ὀχλήσεις πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Εὐστάθιος ἐστάθη εἰς τὸ πλευρόν μας καὶ μέχρι σήμερον ἀκούραστος, ἀποστέλλων προσφάτως καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν πανήγυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τὴν 3.10.2020 εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἐγκάρδιον καὶ ἐνθαρρυντικὸν γιὰ ἐμᾶς χαιρετισμόν, διὰ νὰ μὴ ἀποκάμωμε ποὺ ἡ ἱστορία κρατᾶ τόσα ἔτη, γεμᾶτα κόπους ἀλλὰ καὶ ἀπογοητεύσεις μας.

 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25.3.2011

Ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Νικόλαος διὰ τὴν πρώτην δημοσίαν ἔκφρασιν του διὰ τὸ Τάμα ἐδιάλεξε μία σημαίνουσα ἡμέρα, τὴν 25ην Μαρτίου, καὶ μία βαρύνουσα φράσιν : «Καὶ νὰ μὴ ὑπῆρχε το παλαιὸν τάμα ἡμεῖς ἔπρεπε νὰ κάνωμε νέον τάμα».

Ἔκτοτε διεδραμάτισε ἐνεργὸν ρόλον, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς ἐκφράσεις τῶν σκέψεων του εἰς τὴν μεγαλιώδη συγκέντρωσίν μας εἰς τὸ Σπόρτιγκ τὴν 31.3.2013.

Ὅμως οἱ φίλοι δὲν αἰσθάνονται ἱκανοποιημένοι.

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

30.3.2011

Ὁ κυρὸς Ἰγνάτιος ἐπανειλημμένως ἐνδιαφέρθηκε γιὰ την πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος.

 

                                                                             ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/το-ταμα-των-ηρωων-του-21-και-3/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.