COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ Ημερίδα για το Τάμα του Έθνους

 Κτήριο «Βουλευτικόν» Ναύπλιον

Κυριακὴ 7.11.2021

 

Εὐχαριστοῦντες τὸν διοργανωτὴν Δῆμον Ναυπλιέων, ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» Ναυπλίου, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΙΠΗΠΑ) καὶ τὸ Σωματεῖο «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», μετὰ τὸ πέρας τῆς ΗΜΕΡΙΔΟΣ καὶ μετὰ τὶς ἐμπεριστατωμένες ἀναφορὲς τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων ὁμιλητῶν κας Μαρίας Μαντουβάλου, διατελεσάσης Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας τῆς  Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ κ. Ναταλίας Νικολάου, πρώην Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Lomonosov τῆς Μόσχας, Διευθυντρίας τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας καὶ μετὰ τὴν ἱστορικὴν ἀφήγησιν τοῦ Προέδρου τοῦ ΙΠΗΠΑ καὶ τοῦ Σωματείου, τὰ μέλη τοῦ Συνεδρίου συμπεραίνουν τὰ ἀποτελέσματα εἰς τὸ ἀκόλουθον Ψήφισμα :

 Ὁ Ἀγώνας τῶν ἡρώων τοῦ 21 γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγὸν ἔγινε μὲ τὸ σάλπισμα «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

Πρὸς τοῦτο πάλεψαν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες καὶ ἕκαστος δημιουργοῦσε τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ προχωροῦν οἱ ἑπόμενοι.

 Τὸ Τάμα τοῦ στρατηλάτη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἁγίου τῆς πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ  τῶν ἄλλων ἡρώων τοῦ 21 ἦταν «Ὅταν βοηθήσει ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ ἐλευθερωθοῦμε, κάνουμε τάμα νὰ κτίσουμε Ναό - μνημεῖον εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ».

 Σπουδαῖες ἐπώνυμες προσωπικότητες, Βασιλεῖς, Πρόεδροι Κυβερνήσεων, Πρωθυπουργοὶ ὑπῆρξαν Πρόεδροι φορέων ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ σκοπὸν τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματρος.

Κατὰ ἀνεξήγητο τρόπον, κάθε φορὰ ποὺ ἔφθανε τὸ ἔργο νὰ ἐγκαινιασθῇ, κάτι συνέβαινε καὶ δὲν προχωροῦσε.

 Τὸ ΙΠΗΠΑ καὶ τὸ Σωματεῖο, ἐδῶ καὶ μία δεκαετία ἀνεκίνησε τὸ θέμα σὰν συνέχεια τῆς τελευταίας σοβαρῆς προσπάθειας, δηλαδὴ τῆς θεμελιώσεως του τὴν 30.3.1930 εἰς τὸ Πεδίον  τοῦ Ἄρεως.

 Ἡ πραγματοποίησις του θὰ ἀναπτερώσῃ τὸ κατατρωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν  σθένος τῶν Ἑλλήνων.

 Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας διακηρύττει ὅτι προσφέρεται νὰ τὸ κατασκευάσῃ καὶ ζητᾶ μόνον : «Ἡ Ἐκκλησία  νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα» καὶ τὴν παραχώρησιν μιᾶς κεντρικῆς περιόπτου θέσεως.

 Τὸ ἔργο θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν καὶ θὰ διοικεῖταο ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Καθηγητάς, Δικαστικούς, κοινωνικοὺς φορεῖς.

 Μία συγκατάβασις  χρειάζεται μόνον ἀπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας.

 Οἱ χαιρετισμοὶ ποὺ ἀκούσθηκαν σήμερα μᾶς κάνουν αἰσιόδοξους ὅτι πράγματι τὸ Τάμα μᾶς ἑνώνει καὶ ὅτι μᾶλλον βαδίζουμε πρὸς τὴν τελικὴ εὐθεία πραγματοποιήσεως του.
Στο Βουλευτικό Ναυπλίου 7.11.2021

Δήμος Ναυπλίου,

Σύλλογος «Δημιουργώ» Ναυπλίου &
Σωματείον «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

Δελτίο Τύπου 10.11.2021

 

 

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ Ἡμερίδα ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2943

Ὁ μέγας ἰδεολόγος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Θεόκλητος Τσίρκας (ὁ ὁποῖος ἄν καὶ βαρειὰ ἀσθενὴς καὶ λίαν ὑπερήλιξ ἀψήφισε τοὺς κινδύνους τοῦ ταξειδιοῦ καί, ὅπως πάντα, θαρραλέος προσῆλθε νὰ μᾶς ἐνθουσιάσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ) ἐφήρμοσε τό «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξεσθαι» καὶ ἄνοιξε τὴν ἐκδήλωσιν μὲ μία σύντομη προσευχὴ καὶ ἐγκάρδια εὐχή.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2947

Ἀκολούθησε ἡ ὑποδοχὴ τῶν παρευρεθέντων φίλων ὑπὸ τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Δημιουργῶ» Ναυπλίου κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Θεολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2952

Ὁ Πρόεδρος το Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνυεματικῶν Ἀξιῶν  & τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος ἔκανε μίαν ἀναδρομὴ εἰς τὸ  ἱστορικὸ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐτόνισε τὴν σημασία του δι τ σήμερον το Ἑλληνισμοῦ.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2956

Ἡ Χορωδία «Ὁ ἐν Ἀργολίδι Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» ὑπὸ τὸν Χοράρχη κ. Χρῆστον Πιπέρον μᾶς μετερσίωσε μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους:

 

Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ .. Εἰς ἦχον πλ. τοῦ δ' (ἀπομαγνητοφώνηση ἀπὸ ἐκτέλεση τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Πέραν Κωνσταντινουπόλεως)

Τοῖς ξίφεσιν ἐτμήθη... Εἰς ἦχον α΄ Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἀναστασίου Πολιούχου Ναυπλίου (μελοποίηση τοῦ Xοράρχη  κ. Χρήστου Πιπέρου ) 

Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ.. Δοξαστικὸ ἑσπερίων τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς ἦχον πλ. β' (μελοποίηση τοῦ Χοράρχη κ. Χρήστου Πιπέρου )

Ἀργή Δοξολογία μὲ ἐκλογὴ στίχων καταλλήλων διὰ τὴν ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, εἰς ἦχον πλ. α΄ πεντάφωνον (μελοποίηση Νικολάου Γιάννου).

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2965

Ἡ πρωινὴ συνεδρία ἔκλεισε μὲ τὴν ὁμιλία τῆς κ. Μαρίας Μαντουβάλου, διατελεσάσης. Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας τῆς  Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 καὶ οἱ κορυφαῖες ἀφετηρίες καὶ διαδρομές της». 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2975

Ἡ ἀπογευματινὴ συνεδρία ἄρχισε μὲ τὴν ὁμιλία τῆς κ. Ναταλίας Νικολάου, πρώην Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Lomonosov τῆς  Μόσχας, Διευθυντρίας Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας μὲ θέμα:«200 χρόνια ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ρωσσία. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ οἱ λοιποὶ Ἕλληνες».

 

Οἱ ἀκροατὲς συγκινήθησαν ἰδιαίτερα βλέποντας τὸ πραγματοποιημένο Τάμα τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσσων κὰὶ άκούγοντας τοὺς μαθητὰς τῆς κ. Νικολάου εἰς τὸ Σχολεῖον Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας νὰ ἀπαγγέλουν καὶ τραγουδοῦν ἑλληνοχριστιανικὰ ἄσματα.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2973

Ἀκολούθησαν οἱ σπουδαῖοι χαιρετισμοὶ προσωπικοτήτων, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Καθηγητὴν Δρ. Δήμητριον Μεταλληνόν, Ἀντιδήμαρχον Κερκύρας.

 

 

 

Ἐν συνεχείᾳ ἐγένοντο οἱ προγραμματισμένες Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους :

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2977

Ὁ εὐσεβὴς Ἀντιδήμαρχος Πολιτικῆς Προστασίας Θεολόγος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ παρέλαβε τὴν ἰδικήν του βράβευσιν καὶ τοῦ Ἀξιοτίμου Δημάρχου Ναυπλιέων κ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ἀπὸ τὸν φλογερὸ πατριώτην Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην πατέρα Θεόκλητον Τσίρκαν.

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2983

Ἡ καθηγήτρια κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ παρέλαβε τὴν βράβευσιν ἀπὸ τὸν Καθηγητὴν Νομικῆς Πανεπιστημίου N.Τέσλα, Ἀκαδημαϊκὸν Σλαβικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν Βελιγραδίου κ. Ἀλέξιον Παναγόπουλον.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2981

Ἡ Καθηγήτρια κ.ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ παρέλαβε τὴν βράβευσιν ἀπὸ τὸν ἐπίτιμον Πρόεδρον τῆς Χριστιανικῆς κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκη, ὁ ὁποῖος ταυτοχρόνως ἀπηύθυνε  ἕνα θερμόν - ἐνθαρρυντικὸν ἀγωνιστικὸν χαιρετισμόν.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2984

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου  «Δημιουργῶ» Ναυπλίου, ψυχὴ τῆς ἐν Ναυπλίῳ διοργανωθείσης Ἡμερίδος κ. Κων/νος Παπαγεωργίου ἔλαβε τὴν βράβευσιν ἀπὸ τὴν ἄξια συνεργάτιδα τοῦ   «Δημιουργῶ» διδασκάλισα κ. Ἰωάννα Ζακινθυνοῦ.

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2985

Ὁ κ. Εὐάγγελος Ζαμπέλης ἔλαβε τὴν βράβευσιν ἀπὸ τὴν ἑτέρα ἄξιαν συνεργάτιδα τοῦ   «Δημιουργῶ» κ. Γεωργία Κοντοῦ.

 

 

 

Ἀκολούθησαν τὰ συμπεράσματα και τὸ συνημμένο ΨΗΦΙΣΜΑ.

 

 

 

Τὴν πατριωτικὴ ἐκδήλωσιν ἔκλεισεν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κων/νος Ρούτουλας μὲ τὸν Ἐθνικόν μας ὕμνον συνοδευόμενος ἀπὸ  ὅλους τοὺς παρισταμένους.

 

 

·        Λεπτομέριες γιὰ τὶς βραβεύσεις τοὺς χαιρετισμοὺς  καὶ λοιπὰ ἀκολουθοὺν σὲ ἄλλο Δελτίον Τύπου.

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 201-3254321   

 

 

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/ημερίδα-για-το-τάμα-του-έθνους-στο-βουλ/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.