COUΝTER ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2018 – 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ
8.10.2018
1.Ὡς γνωστόν, ἐμεῖς δὲν ἐκδίδομε τὸ μικρὸν - κοινὸ - πολιτικὸ ἡμερολόγιο μὲ ἐλάχιστα ὀνόματα Ἁγίων, Ὁσίων καί Μαρτύρων καθημερινῶς, ἀλλὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἑορτολόγιο - Ἡμερολόγιο τῆς Ἰνδίκτου ποὺ ἄρχεται ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου καὶ λήγει τὴν 31ην Αὐγούστου. Ἐκεῖ ἀναφέρομε τὸ νέφος Ἁγίων καί Μαρτύρων τῆς κάθε ἡμέρας. Ἐπίσης συμπεριλαμβάνονται κάθε ἔτος διάφορα ἐνδιαφέροντα - ἐπίκαιρα - χρήσιμα θέματα.


Κατὰ συνέπεια τὸ δικό μας ἡμερολόγιο γίνεται ὁλόκληρο βιβλίο μὲ βιβλιοδέτηση, ἐνῶ τὰ κοινὰ ἡμερολόγια ἀναφέρουν μερικούς Ἁγίους ἢ Μάρτυρες καὶ εἶναι συνήθως 32 ἢ 48 σελίδων.
Παρ' ὅλες τὶς πτωχές μας δυνάμεις καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἔλλειψη τοῦ καταλλήλου προσωπικοῦ μὲ πεῖρα, ἱκανότητες, ἦθος ἐργασίας, ἄριστα ἑλληνικά, πολυτονικὸ σὲ μιὰ καταληπτὴ καθομιλουμένη γλῶσσα, δημιουργοῦμε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἑορτολόγιο - Ἡμερολόγιο τῆς Ινδίκτου, γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει κανένας νὰ διαθέτει πολλαπλάσιο χρόνο, μόχθο, ἀλτρουϊσμὸ καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ κοινὸ καλό, πρὸς δόξα Θεοῦ, ἀπὸ ὅ,τι διὰ τὰ κοινὰ ἡμερολόγια.
Μὲ τὴν ἔκδοση αὐτὴ προσπαθοῦμε νὰ πληρώσουμε ἕνα μέγιστο κενὸ ποὺ δυστυχῶς ὑπῆρχε καὶ ποὺ μέχρι τώρα οὔτε ἡ πνευματικὴ οὔτε ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τὸ εἶχε καλύψει.
2.Λόγῳ δὲ ἀπεριγράπτων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων δὲν θέλαμε - δὲν εὐκαιρούσαμε καὶ φέτος νὰ θυσιάζομε τὸ πολυτιμότατον καὶ ἐλαχιστότατο χρόνο μας γιὰ τὰ Ἑορτολόγια. Ἐπειδὴ ὅμως πολλοὶ παραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ», φίλοι, μέλη, συνεργάτες ἀλλὰ καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας ποὺ ἔχουν τόσον πολὺ κατενθουσιασθῇ μὲ τὸ ἑορτολόγιό μας, καὶ ἤδη μᾶς ἔχουν ἐμβάσει προκαταβολικῶς χρήματα΄, ἀναγκαζόμεθα καὶ φέτος νὰ ξενυχτᾶμε μέχρι τὰ βαθιὰ χαράματα γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ὕλη μας καὶ κάθε χρόνο νὰ καλυτερεύουμε.
 
3.Εὐελπιστοῦμε δὲ τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα νὰ τυπώσῃ ὁ τυπογράφος μας ἀρκετὲς χιλιάδες γιὰ νὰ εἴμεθα εἷς θέση νὰ τὰ ἀποστείλωμε σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν «ἐρωτευθῇ» τὸ ἑορτολόγιό μας καὶ ἤδη μᾶς ἔχουν ἐμβάσῃ χρήματα.
Ἐὰν ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν τὸ ἑορτολόγιό μας παρακαλοῦμε νὰ μᾶς τὸ ποῦν ἀμέσως γιὰ νὰ σπεύσωμε νὰ τυπώσωμε διπλάσιο ἢ πολλαπλάσιο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.

4.Ἔχουμε τόσες ἄλλες σπουδαιότατες ἐκδόσεις νὰ κάνουμε, ὥστε δὲν ἐπαρκοῦμε καθόλου νὰ ἀσχολούμεθα μὲ ἐπανεκδόσεις.

5. «Δὲν κομίζομε γλαῦκας εἰς Ἀθήνας», ἂν ὑπενθυμίσουμε ὅτι ταχυδρομικὰ τέλη ἔχουν αὐξηθῆ τὸν τελευταῖο καιρὸ πάρα πολύ, διότι οἱ ἰθύνοντες τῶν ΕΛΤΑ προσπαθοῦν μὲ αὐτὲς τὶς ὑπερβολικὲς αὐξήσεις νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἐλευθέρα διάδοση τῶν ἰδεῶν. Παραδείγματος χάριν τὰ ταχυδρομικὰ τέλη γιὰ τρίτες χῶρες διὰ πακετάκια ἄνω τῶν 500 γραμμαρίων κοστίζουν 12,70€.
Ἐπίσης δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ τυπογράφος μας, μᾶς χρεώνει 24% Φ.Π.Α.

6. Ἤδη ὑφιστάμεθα φρικτοτάτη οἰκονομικὴ αἱμορραγία μὲ τὴν δωρεὰν ἀποστολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ» σὲ 60.000 παραλῆπτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ δὲν ἀντέχομε τοὺς λίαν δυσβάστακτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.
7.Ἔτσι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ χρεώνομε τὰ ἑορτολόγια γιὰ νὰ ἔχωμε ἔστω ὁριακὴ κάλυψη τῶν ἐξόδων μας.
Ἕκαστον ἡμερολόγιον χρεώνεται διὰ ἀγορὰ:
α) Ἄνω τῶν 100 τεμαχίων πρὸς 1,20 Εὐρώ
β) Ἀπὸ 80 ἕως 99 τεμάχια πρὸς 1,40 Εὐρώ
γ) Ἀπὸ 50 ἕως 79 τεμάχια πρὸς 1,60 Εὐρώ 
δ) Ἀπὸ 20 ἕως 49 τεμάχια πρὸς 1,80 Εὐρώ,
ε) ἀπὸ 10 ἕως 19 τεμάχια πρὸς 2,00 Εὐρώ,
συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, φόρων καὶ μεταφορικῶν.
Πιστεύσατέ μας, εἰλικρινῶς, ὅτι δὲν καλύπτομε οὔτε τὰ ἔξοδά μας μὲ τὴν ὡς ἄνω τιμολόγηση.
Εἶναι τὸ ἀναμφισβητήτως τὸ καλλίτερο καὶ φθηνότερο δῶρο γιὰ ὀνομαστικὲς ἑορτὲς καὶ διαφόρους ἐπετείους. Ἕνα μπουκέτο ἄνθη κοστίζει πολλαπλάσια ἀπὸ ἕνα ἑορτολόγιο καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες πετάγονται τὰ μαραμένα ἄνθη στὸν κάδον τῶν ἀπορριμμάτων.
Ἐπίσης ἕνα κουτὶ γλυκὰ κοστίζει πιὸ πολλὰ ἀπ΄ ὅ,τι τὸ  ἑορτολόγιό μας καὶ μὲ τὰ γλυκὰ καταστρέφει κανένας τὴν ὑγείαν τοῦ ἄλλου. Ἀπεναντίας ἕνα ἐκτενὲς ἑορτολόγιον μὲ πληθώρα ἄλλα ἐνδιαφέροντα θέματα ἀποτελεῖ παντοτινὴ ἐλεημοσύνη καὶ ὠφέλεια  ὄχι μόνο γιὰ τὶς ψυχὲς ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ σώματα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ἘΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ἘΘΝΟΥΣ
2018 - 2019
-Τὶ εἶναι ἡ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

-Γρηγοριανὸν καὶ Ἰουλιανὸν ἡμερολόγιον

-Θρησκευτικὸν ἔτος  2018-2019

-Πασχάλιον ἐτῶν 2019 – 2055

-Ἐνημερωτικά –περιληπτικὰ γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ἘΘΝΟΥΣ

-Ἕνα ἀνεξήγητο γεγονὸς

-Τὸ ὑπ' ἀριθμ. 162/ 14.8.2018 ἔγγραφό μας πρὸς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

-Ἀναβλάστηση κορμοῦ, Κων/νου Δημητριάδη, γεωπόνου

-Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικός Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης
(+28 Αὐγούστου 2010), θερμὸς συμπαραστάτης ὅλων τῶν δυστυχισμένων καὶ τῶν ἀθιγγάνων.

-Ἐπέτειος ἐκδημίας ἀειμνήστου
Νικολάου Σωτηροπούλου (+28 Αὐγούστου 2014), ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου

-Ὁ μέγιστος στυλοβάτης τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (+24 Αὐγούστου)

-Συνταγματικὴ προστασία τῶν πολιτῶν
Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α

200η Ἐπέτειος μνήμης Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων

Διὰ ἔμπρακτη κατανόηση καὶ ἄμεση γνωστοποίηση λεπτομερῶν στοιχείων ἐνδιαφερομένων εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
Φιλικώτατα,
Φωτεινὴ Γραμμὴ
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖο Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Ἱστοσελίδα : www.fotgrammi.gr
Facebook : Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)
Twitter : Twitter: @PANEL_TAMA

Τηλέφωνα:  210 - 3254321
Τηλεομοιότυπο : 210 - 3236978


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.