Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Μεσσηνία:Ημερίδα με θέμα «Αναθεώρηση ΚΑΠ 2014-2020 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ημερίδα με θέμα «Αναθεώρηση ΚΑΠ 2014-2020 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» με εισηγητές τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Αλευρά, τους Δ/ντές Δνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας & Μεσσηνίας Αντώνη Παρασκευόπουλο και Ιωάννη Κυριακόπουλο αντίστοιχα και τις γεωπόνους της ΔΑΟΚ Σπ. Μέσσα και Κ. Τσεμεντζή. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Π. Αλευράς ανοίγοντας την ημερίδα είπε:

«Διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή του οικονομικού κλίματος, είναι η οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, στο οποίο η πρωτογενής παραγωγή θα έχει καθοριστικό ρόλο. Ήδη παρατηρούμε μια αναβάθμιση της θέσης του αγροτικού τομέα, από τους νέους ανθρώπους,  η οποία ενδεχομένως θα συμβάλλει στην ανανέωσή του αγροτικού πληθυσμού, την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, με νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, που θα παράγουν με εξωστρέφεια και ποιότητα.
Βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική που εξακολουθεί να συνιστά την πλέον ολοκληρωμένη κοινή πολιτική της ΕΕ.
Η ΚΑΠ στη μακρόχρονη διαδρομή της έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, εξακολουθεί όμως να εξασφαλίζει στους ευρωπαίους γεωργούς, ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και παράλληλα, να ικανοποιεί τις καταναλωτικές ανάγκες εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ..
Ο προϋπολογισμός και της νέας Αναθεωρημένης  ΚΑΠ 2014-2020, θα υλοποιηθεί:
α. Με την καταβολή άμεσων ενισχύσεων, μέσω μέτρων για την εισοδηματική στήριξη των γεωργών και την τήρηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών  Οι άμεσες ενισχύσεις  της ΚΑΠ έως τώρα αντιπροσώπευαν, κατά μέσο όρο, το 30% του γεωργικού εισοδήματος στην ΕΕ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, να αποτελούν σχεδόν το 60% του γεωργικού εισοδήματος σε χώρες, όπως η Ελλάδα..
β. Με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και 
γ. Με μέτρα στήριξης της αγοράς, 

Τα κύρια στοιχεία της νέας ΚΑΠ  συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία :
Άμεσες Ενισχύσεις:
Εσωτερική σύγκλιση: Τα κράτη μέλη που διατηρούν ενισχύσεις οι οποίες βασίζονται σε ιστορικές αναφορές θα επιλέξουν πιο ομοιόμορφα επίπεδα ενισχύσεων ανά εκτάριο, εφαρμόζοντας διάφορες λύσεις: όπως η εθνική ή περιφερειακή προσέγγιση (με βάση διοικητικά ή αγρονομικά κριτήρια)•
Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ): Τα κράτη μέλη θα διαθέτουν το 70% των εθνικών κονδυλίων για τις άμεσες ενισχύσεις στο νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης
Νέοι Αγρότες: Η βασική ενίσχυση που χορηγείται σε νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα νέους αγρότες (ηλικίας κάτω των 40) θα αυξηθεί κατά ένα επιπλέον 25% για τα πρώτα 5 χρόνια απασχόλησης. Η σχετική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εθνικού κονδυλίου
Καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων: Είναι προαιρετικό για τα κράτη μέλη. Κάθε γεωργός που ζητεί στήριξη μπορεί να αποφασίσει να συμμετάσχει στο καθεστώς μικρών εκμεταλλεύσεων ώστε να λαμβάνει ετήσια ενίσχυση που καθορίζεται από το κράτος μέλος και κυμαίνεται από 500 € έως 1.250 €, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης.
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων  της εσωτερικής σύγκλισης για συγκεκριμένους τομείς σε ορισμένες περιφέρειες, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν περιορισμένα κονδύλια για "συνδεδεμένες" ενισχύσεις, δηλαδή να καταβάλλουν ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Ανάλογα ποσά θα αποτελούν από το 8% έως το 13% του εθνικού φακέλου.
Αγροτική Ανάπτυξη:
Για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα συνεχιστεί η σημερινή προσέγγιση και τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θα εξακολουθήσουν να καταρτίζουν τα δικά τους πολυετή
προγράμματα,, για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των δικών τους αγροτικών περιοχών.
Μεταξύ άλλων, η δέσμη των μέτρων θα καλύπτει τα εξής:
Καινοτομία,  Γνώση - "γεωργία που βασίζεται στη γνώση", Αναδιάρθρωση / Επενδύσεις / Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Νέοι αγρότες, Ομάδες/οργανώσεις παραγωγών, Διαχείρισης κινδύνων, Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, LEADER:, κλπ.


Με τη νέα ΚΑΠ  αποσκοπείται η ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό των ενισχύσεων που κατευθύνονται προς αυτόν, από τον εθνικό δημοσιονομικό φάκελο, χωρίς όμως αυτό να αποβεί εις βάρος των αναγκώνν της φυτικής παραγωγής. Μεγάλο όφελος για την Ελλάδα προκύπτει και από την αλλαγή του ορισμού των βοσκοτόπων, ο οποίος  βελτιώθηκε και πλέον συμπεριλαμβάνει ως επιλέξιμα στις άμεσες ενισχύσεις τα μεσογειακά οικοσυστήματα με ξυλώδη βλάστηση. Η βελτίωση αυτή είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα, καθώς μεγάλες εκτάσεις κινδύνευαν να βρεθούν εκτός ενισχύσεων, με συνέπεια την απώλεια σημαντικών πόρων για την κτηνοτροφία. 

Ακόμα δίνονται ισχυρά  κίνητρα στους νέους, ώστε σε συνδυασμό με τις άμεσες ενισχύσεις και με τα κίνητρα για τις επενδύσεις στα αγροκτήματα, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, να δημιουργηθούν οι  προϋποθέσεις για τη σταδιακή αλλαγή του ηλικιακού χάρτη στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας. Κατά ην Δ΄ΠΠ 2007-2013 χρηματοδοτήθηκε  η εγκατάσταση 8.500 νέων αγροτών και θα ακολουθήσει σύντομα εντός του έτους και η νέα Πρόσκληση για το πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών».από το ΥΠΑΑΤ.

 Στόχος της νέας Προγραμματικής Περιόδου  2014-2020 είναι οι ενισχύσεις να δίδονται σε όσους πραγματικά παράγουν. Και ακόμη περισσότερο, σε όσους παράγουν πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα.
Οι παραγωγοί, επομένως, καλούνται να επενδύσουν  στην ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής τους, δίνοντας ταυτότητα στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και γι’ αυτό απαιτείται σύνδεση της πρωτογενούς με τη δευτερογενή παραγωγή και υψηλός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών. Η φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ,  προβλέπει ακριβώς, την ενίσχυση των Οργανώσεων Παραγωγών.

Η σταδιακή σύγκλιση θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιφέρει μια ήπια και δίκαιη μεταβολή της αξίας των δικαιωμάτων των παραγωγών κάθε περιοχής της χώρας,  έως  2019, χωρίς να διαιωνίζει αδικίες του παρελθόντος. Η υποχρεωτική «πράσινη» ενίσχυση θα λειτουργήσει θετικά προς την κατεύθυνση της αειφορίας της γεωργίας, χωρίς όμως να δυσκολεύει την παραγωγική διαδικασία. 

Με ορθολογική στόχευση, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται όπως το μικρό ποσοστό αλλά στρατηγικής σημασίας, που θα διατεθεί για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις,  είναι δυνατό να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να γίνει θετικό το ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, αυξάνοντας παράλληλα την επάρκεια και την αυτάρκειά μας σε διάφορα προϊόντα. 

Κλείνοντας, καλώ τους φορείς της Μεσσηνίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις αγροτικές οργανώσεις να δημιουργήσουν μία ευέλικτη ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί ζητήματα και θα καταλήξει έγκαιρα σε μία ενιαία τεκμηριωμένη πρόταση σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, η οποία και θα κατατεθεί μετά την έναρξη της διαβούλευσης από το ΥΠΑΑΤ, στο αμέσως προσεχές διάστημα και δεδομένου ότι οι εθνικές επιλογές θα πρέπει να οριστικοποιηθούν το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2014. 

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις
Αν. Παρασκευόπουλος: Προϊστάμενος ΔΑΟΚ Τριφυλίας
Ο κ. Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε στις «Βασικές Αρχές» της νέας ΚΑΠ και συγκεκριμένα:
στο «Πόσο» δηλαδή στην εξέλιξη των δαπανών της ΚΓΠ από το 1980-2020 και ως ποσοστό % του ΑΕΠ των Κρατών Μελών.
στο «Για ποιόν» δηλαδή στην αναδιανομή των πόρων μεταξύ των Κρατών μελών. και μεταξύ των πυλώνων
στο «Γιατί» δηλαδή στις προκλήσεις και τους στόχους της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ που στοχεύει να είναι «μια ΚΓΠ δικαιότερη – πιο πράσινη  - και απλούστερη» και 
στο «Πώς» δηλαδή στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ μέσω της ρύθμισης των αγορών, των άμεσων ενισχύσεων και της ανάπτυξης της υπαίθρου.
Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση, στις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία της ΕΕ, στη νέα «Πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΓΠ» και στους μηχανισμούς εφαρμογής της καθώς και στις επιπτώσεις της ΚΓΠ στην ελληνική γεωργία (προκλήσεις-ευκαιρίες-προτεραιότητες).

Ι. Κυριακόπουλος, Προϊστάμενος ΔΑΟΚ Μεσσηνίας
Ο κ. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στις «Επιπτώσεις στη Μεσσηνία» που θα προέλθουν από την αναθεωρημένη ΚΑΠ, την προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Βασικά σημεία της εισήγησης ήταν τα «Στοιχεία στρατηγικής της ΚΓΠ», ο τρόπος «Καθορισμού των επιλέξιμων προς ενίσχυση εκτάσεων» βάσει μιας σειράς από «Παραδοχές», η «Ενδεικτική διάρθρωση των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ 2014-2020», η «Κατανομή της μέσης αξίας ενιαίας ενίσχυσης ανά Περιφέρεια»,  η «Κατανομή της μέσης αξίας δικαιωμάτων στους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Εκτενής προσεγγίσθηκε η έννοια της «περιφερειοποίησης» με αναφορά στα «Σενάρια σύγκλισης ενισχύσεων» με βάση Διοικητικά ή Αγρονομικά κριτήρια και στις μεταβολές των συνολικών πόρων που καθένα εξ’  αυτών, εκτιμάται ότι θα επιφέρει στην περίπτωση της Μεσσηνίας.

Οι γεωπόνοι κυρίες Σπ. Μπέσσα – ΔΑΟΚ Τριφυλίας και Κ. Τσεμεντζή – ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, ανέπτυξαν στη συνέχεια αναλυτικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης ενδιαφερομένων, στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της ΠΠ 2007-2013 του οποίου επίκειται η ανακοίνωση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

Ακολούθησε συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήσεις συμμετεχόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Την ευθύνη για τα σχόλια φέρει αποκλειστικά ο σχολιαστής.Αναρτήσεις γίνονται μόνο επώνυμα με λογαριασμό Google.